آدرس : ارومیه – خیابان امام – خیابان طرزی – چاپ انصار

مدیر عامل : مهدی آزاد 42-64-140-0914

دریافت سفارش : خانم یزدانی 14-91-711-0914

دفتر  : 63-97-25-32-044